Veiligheid speeltoestellen & speelomgevingen EN 1176

In Europa is de veiligheid van speeltoestellen op wettelijk niveau geregeld. Voor Nederland geldt het WAS; voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001.

In principe wordt de Europese norm EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor ontwerp, productie, plaatsing, inspectie en beheer van speeltoestellen. De meest actuele herziening van de Europese norm dateert van november 2017.

De Nederlandse wet vereist een certificaat per toestel. Ons brede assortiment aan standaard toestellen is typegekeurd en voorzien van een certificaat en typeplaatje. Een maatwerk toestel wordt eenmalig gekeurd door een AKI.

In België is er geen wettelijke verplichting om een certificaat per toestel af te geven, maar dient het speelterrein als geheel voor veilig te worden verklaard d.m.v. een risico-analyse uitgevoerd door een deskundig inspectiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor plaatsing, inspectie en onderhoud ligt bij de beheerder. Met onze expertise op het gebied van veiligheid begeleiden wij graag het hele traject voor u.

Het verdient aanbeveling om ook bij Nederlandse speelterreinen een opleveringsinspectie uit te laten voeren door een deskundige inspecteur. Deze kan ook de verplichte jaarlijkse hoofdinspecties verzorgen.

Nadere informatie voor België: Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen.
Voor Nederland: VeiligheidNL. Hier leest u over de eisen die de NVWA stelt aan beheerders van speeltoestellen

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm die aantoont dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. Dit komt niet alleen ten goede aan de bedrijfsvoering, maar vooral ook aan de service die we kunnen bieden aan onze opdrachtgevers en overige relaties.

Primaire doelstelling ISO 9001-certificering
De voornaamste doelstelling van een ISO 9001-certificering en het daaraan verbonden kwaliteitsmanagementsysteem is het verhogen van de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Het continu verbeteren van de processen leidt tot een efficiëntere organisatie, waar u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer baat bij hebben..

Goede Speelprojecten B.V. en Goede Speelprojecten bvba zijn NEN-EN ISO 9001:2015 TÜV gecertificeerd sedert 14-4-2016.

ISO 9001 certificaat Goede Speelprojecten B.V. en bv

ISO 14001:2015

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Primaire doelstelling ISO 14001-certificering
De voornaamste doelstelling van ISO 14001-certificering en het daaraan verbonden milieumanagementsysteem is het verhogen van het milieubewustzijn van het bedrijf middels het in kaart brengen van de voornaamste milieuaspecten en -effecten binnen de bedrijfsvoering.

Goede Speelprojecten B.V. en Goede Speelprojecten bvba hebben het ISO 14001 milieucertificaat door TÜV Nederland behaald op 8 mei 2018.

ISO 14001 certificaat Goede Speelprojecten B.V. en bv

VCA* en VOL-VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

Het doel van VCA is het beheersen van de activiteiten op de werkvloer om incidenten te herkennen en te voorkomen.

Goede Speelprojecten is per september 2018 VCA* gecertificeerd.

Gecertificeerde VOL-VCA projectleiders: Nicole Beerens, Kimberly Gumbs, Kirsten Goede.

VCA* Certificaat Goede Speelprojecten B.V. & bv

FSC® gecertificeerd hardhout

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Op wens en tegen meerprijs levert Goede Speelprojecten ook speeltoestellen in FSC® gecertificeerd robiniahout.

Goede Speelprojecten B.V. Tilburg (FSC® C129399) en Goede Speelprojecten bv Antwerpen (FCS® C129377) zijn chain-of-custody FSC® gecertificeerd.

FSC COC certificaat Goede Speelprojecten B.V.

FSC COC certificaat Goede Speelprojecten bv

NL Greenlabel öcocolor duurzaamheidspaspoort

Het houtsnipper materiaal öcocolor is door NL Greenlabel gelabeld met het duurzaamheidspaspoort Label B

Het daadwerkelijk realiseren van een duurzame ontwikkeling is een buitengewone opdracht voor de generatie die nu haar verantwoordelijkheid neemt. Daar waar andere ecolabels inzoomen op materiaal en productiewijze, kijkt NL Greenlabel verder. Is een boom uit Nederland net zo duurzaam als een boom uit Brazilië? Er is veel onwetendheid. Daarom is bewustwording creëren en het aanbod vergroten van groot belang om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

öcocolor duurzaamheidspaspoort

NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort Robuust Robinia & Speelkunst

De productlijnen Robuust Robinia en Speelkunst zijn door NL Greenlabel voorzien van het duurzaamheidspaspoort.

Robuust Robinia & Speelkunst duurzaamheidspaspoort

Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Ons ondernemingsbeleid is gericht op continuïteit. De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit, arbo en milieu een wezenlijk onderdeel vormt van het totale ondernemingsbeleid. Daartoe handhaaft Goede Speelprojecten een managementsysteem op basis van ISO 9001, ISO 14001, FSC en VCA.

Het beleid bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de directie zich verplicht voelt en zich voortdurend ten doel stelt om de voorschriften en regels verband houdende met wet- en regelgeving en overige eisen strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)